ZNAJDŹ PRACĘ

UWAGA! Od 01.12.2021 r. startuje realizacja projektu pt. ”Lepsze jutro”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, z terenu subregionu zachodniego woj. śląskiego w tym osoby z niepełnosprawnościami, pozostające bez pracy.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w oparciu o przeprowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników i uczestniczek projektu (UP), które to ma doprowadzić do podniesienia umiejętności planowania i realizowania rozwoju zawodowego oraz motywacji do poszukiwania zatrudnienia i w efekcie do podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy:

  • Opracowanie diagnozy potrzeb UP wraz z Indywidualnym Planem Działania
  • Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa;
  • Wsparcie pośrednika pracy przez cały czas realizacji projektu i pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w podjęciu lepiej płatnej pracy
  • Organizację szkoleń dla UP
  • Organizację staży dla UP.

Realizacja projektu:od 01.12.2021 do 30.06.2023 r

Dofinansowanie projektu z UE: 860 195,07 PLN    

Dane kontaktowe:

Biuro projektu: „.L.&P.” Sp. z o.o. ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27, 44-300 Wodzisław Śląski

tel:  324147404

e-mail: biuro@lp.info.pl

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: „L. & P.” Sp. z o.o., dalej „Administrator”.Dane kontaktowe Administratora : E-mail: biuro@lp.info.pl, tel. 324147404.2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:a. w celu rekrutacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);c. w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;- statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;- oferowania Państwu przez nas nowych usług;- monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;d. w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;e. w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;e. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.

Lepsze jutroDokumenty do pobrania:

1. Regulamin refundacji 7.1.3
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych osobowych 4. Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania
5. Karta rekrutacyjna
6. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie
7. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 7.1.3


NAJNOWSZE OFERTY
Operator suwnicy - szkolenie
2023-02-03 OS/01/2023
Czyściciel wagonów
2023-02-03 Cz/02/2023
Praca sezonowa - Robotnik torowy
2022-06-04 RTK/02/2023
Spawacz MAG 135 + Szkolenie
2021-10-29 S135/02/2023
Praca na kolei z przeszkoleniem
2021-07-06 PKP/03/2023
Manewrowy
2021-01-14 MAN/02/2023
Ustawiacz
2021-01-14 UŁ/02/2023
Spawacz
2019-07-10 S/02/2023
Zarabiaj lepiej

Wykonanie tworzenie stron internetowych Rybnik, Wodzisław

© 2017 L.&P. Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. (RODO) pragniemy Państwa poinformować, że "L.&P." Sp. z o.o. jest administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO
Informacje o ochronie danych osobowych RODO