ZNAJDŹ PRACĘ

UWAGA! Od 01.04.2021 r. startuje realizacja projektu pt. ”Młodzi dla regionu”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat w tym osoby z niepełnosprawnościami (pozostające bez pracy, nieuczących i nie kształcących się, niezarejestrowanych w urzędach pracy) z terenu

woj. Śląskiego.

Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w oparciu o przeprowadzoną analizę i diagnozę potrzeb uczestników i uczestniczek projektu (UP), które to ma doprowadzić do podniesienia umiejętności planowania i realizowania rozwoju zawodowego oraz motywacji do poszukiwania zatrudnienia i w efekcie do podjęcia zatrudnienia bądź zmiany warunków zatrudnienia.

W ramach projektu oferujemy:*Diagnoza potrzeb UP oraz pomoc w opracowaniu IPD;

*Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa;

*Wsparcie pośrednika pracy przez cały czas realizacji projektu i pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz pomoc w podjęciu lepiej płatnej pracy;

*Organizację szkoleń dla UP;

*Organizację staży dla UP.

Realizacja projektu:od 01.04.2021 do 31.03.2023 r

Dofinansowanie projektu z UE: 1 228000,00 zł    

Dane kontaktowe:

Biuro projektu: „.L.&P.” Sp. z o.o. ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 27, 44-300 Wodzisław Śląski

tel:  324147404

e-mail: biuro@lp.info.pl

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: „L. & P.” Sp. z o.o., dalej „Administrator”.Dane kontaktowe Administratora : E-mail: biuro@lp.info.pl, tel. 324147404.2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:a. w celu rekrutacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b. w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);c. w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawna prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;- statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;- oferowania Państwu przez nas nowych usług;- monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;d. w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;e. w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;b. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;c. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;e. jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.

Młodzi dla regionu



Dokumenty:

Dokumenty rekrutacyjne
Formularz zgłoszeniowy

Harmonogramy wsparcia:

Grupowe doradztwo zawodowe gr. III
Szkolenie Zawodowe - Obsługa kas fiskalnych
Grupowe doradztwo zawodowe gr. II
Grupowe doradztwo zawodowe gr. I
Szkolenie zawodowe - Witrażysta
NAJNOWSZE OFERTY
PRZEPALACZ GAZOWY
2021-09-01 P/09/2021
ASYSTENT PROJEKTANTA
2021-09-01 AP/09/2021
PRACA NA KOLEI Z PRZESZKOLENIEM
2021-07-06 PKP/09/2021
PRACOWNIK BIUROWY - STAŻ
2021-05-19 PBS/09/2021
ELEKTROMECHANIK
2021-05-14 E/09/2021
PRACOWNIK PRODUKCJI
2021-05-11 POP/09/2021
MONTER OCIEPLEŃ BUDYNKÓW
2021-05-11 MOB/09/2021
MANEWROWY
2021-01-14 M/07/2021
USTAWIACZ
2021-01-14 UŁ/07/2021
TECHNOLOG ŻYWNOŚCI
2019-11-21 TŻ/09/2021
DYŻURNY RUCHU
2019-10-09 DR/09/2021
MECHANIK
2019-07-16 M/09/2021
SPAWACZ
2019-07-10 S/09/2021
Zarabiaj lepiej

Wykonanie tworzenie stron internetowych Rybnik, Wodzisław

© 2017 L.&P. Sp. z o.o. Agencja Zatrudnienia

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. (RODO) pragniemy Państwa poinformować, że "L.&P." Sp. z o.o. jest administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO
Informacje o ochronie danych osobowych RODO